SoCentral
Search…
Metode og faglig grunnlag
SoImpact baserer seg på en kjent og etablerte tilnærming for å måle sosial verdiskapning, og det finnes flere metoder og rammeverk for å jobbe på denne måten. Tilnærmingen kalles ofte for en “logisk modell”. Mange som jobber i det offentlige er kjent med denne tankemåten fra gevinstrealisering.
I bistandsfeltet snakker man ofte om et resultatrammeverk. Innenfor sosialt entreprenørskap har f. eks Norge Unlimited utviklet et måleverktøy for sosiale entreprenører med utgangspunkt i denne logikken. SoImpact er en metode som passer godt til å definere målgrupper og utvikle indikatorer, og som kan brukes til prosjekter i alle sektorer og hos ulike aktører.

Begrensninger og muligheter med SoImpact

I samfunnsfaglig forskningsmetode stilles det krav til validitet og reliabilitet. Validitet betyr: Måler vi det som vi nå sier at vi skal måle? Det betyr at vi må bruke noe tid på å utvikle gode indikatorer. Reliabilitet handler om hvordan vi gjennomfører målingen, altså hvilken metode vi har brukt og hvordan vi konkret gikk fram. Det viktigste er at vi har et gjennomtenkt forhold til hva vi måler, hvordan vi måler, og hva vi kan bruke resultatene til.
Det er viktig å være bevisst på både mulighetene, men også begrensningene som et verktøy som SoImpact gir.
Vær ydmyk og ærlig når du skal formidle den sosiale verdiskapningen prosjektet har oppnådd. Vær åpen om indikatorene og målemetodene du har brukt, og reflekter over spørsmål som:
  • Hva var det vanskelig å måle?
  • Hvilke mulige feilkilder finnes det for oss?
  • Hvilke andre metoder bruker vi, som kan hjelpe oss å forstå?
SoImpact hjelper å bevisstgjøre deg i hva prosjektet egentlig skal oppnå, hvordan det henger sammen med aktivitetene du har planlagt, og hva du faktisk får til.
Last modified 1yr ago