Fremgangsmåte

Når du skal bruke SoImpact til å utvikle indikatorer for et nytt prosjekt, anbefaler vi følgende trinnvise framgangsmåte. Det innebærer å gå litt fram og tilbake.

Husk å lagre hver gang du har skrevet noe inn i verktøyet.

Ta en første runde på Steg 1 - 4, og fyll inn det du sitter på av informasjon der og da. På den måten gjør du deg også bedre kjent med denne delen av SoImpact.

  1. Bearbeid Steg 2 Problemforståelse grundigere ved å hente fram og sammenfatte relevant kunnskapsgrunnlag, analyser, statistikk og data om samfunnsutfordringen som skal løses.

  2. Bearbeid Steg 1-4, og se til at formål (Steg 1), leveranser/løsninger (Steg 1), problemforståelse (Steg 2), målgrupper og tilhørende suksessmål (Steg 3), aktiviteter (Steg 4) og hovedaktiviteter og endringshypotese (Steg 4) er konsistent og henger godt sammen.

  3. Bruk Steg 5 til å lage noen måleindikatorer for de høyest prioriterte målgruppene, og beskrive målemetodene for disse.

  4. Gjør målemetodene for disse måleindikatorene klar til å tas i bruk. Ofte resulterer det i at måleindikatorene og målemetodene må justeres noe, for at de i det hele tatt skal være målbare.

  5. Ta en ny runde på Steg 5 og lag ferdig det settet med måleindikatorer og målemetoder som du skal begynne å måle prosjektet på.

  6. Bruk Steg 6 til å definere tidsfestede mål for hver av indikatorene.

  7. Gjennomfør nullpunktsmålinger på de definerte måleindikatorene og bruk Steg 6 til å registrere resultatene fra nullpunktsmålingene.

  8. Gjennomfør og registrer nye målinger på måleindikatorene i den hyppighet og på de tidspunkt som du har planlagt.

Vi har satt en begrensning på antall tegn i de ulike feltene du skal fylle ut. Det er for å signalisere om noe er ment å være er kort, mellomlangt eller langt avsnitt. Men du kan skrive så mye eller lite du vil innenfor denne begrensningen.

Elementene i SoImpact oppsummert