SoCentral
Search…
Prosess

Før oppstart

Finn en privat startpartner

For å få et Semja-program på beina er det behov for et samarbeid mellom drifter og en privat aktør. Dette for å finansiere drifterens arbeid frem til oppstart. Det er også gunstig med en initiell privat partner for å vise det offentlige at det finnes interesse hos private aktører.

Startmøte med offentlig aktør

En Semja bør starte med forankring hos offentlig aktør. Det kan gjerne være private aktører som tar initiativ til sondering og opprettelse av en drifter, men den første avklaringen må være med en offentlig partner.
I et slikt møte må Semja presenteres sammen med et klart ønske om å finne en utfordring hvor den offentlige aktøren har en klar bestilling og allerede bruker midler.

Mål

 • Avklare felles mål og ønsker for hva Semja kan være
 • Avtale felles workshop hvor man utforsker hvordan Semja kan tilpasses lokale behov.
  • Viktig at beslutningstaker er del av workshop.

Workshop med offentlig aktør

Erfaringsmessig er det behov for å involvere offentlig aktør tidlig i tilpasning og utvelgelse av fokusområdet for et Semja-program. Dette kan gjøres ved en heldags-workshop mellom drifter av program og offentlig aktør.
Formålet med workshop er å avklare om Semja kan tilpasses lokale forhold og om Semja vil oppfattes som en styrking av eksisterende tiltak.
Det er viktig å få på plass en intensjonsavtale med det offentlige før det er realistisk å gå videre til innhenting av private aktører.

Mål

 • Skalere Semja til lokale behov
 • Intensjonsavtale med offentlig aktør

Forprosjekt

En intensjonsavtale med en offentlig aktør gjør det enklere å starte dialog med private partnere. I forprosjektet er formålet å innhente nok private partnere til å speile det offentlige bidraget og å lande form og innhold i programmet slik at etablering kan gjennomføres. Her er den initielle private partneren kritisk som døråpner.
I denne fasen bør det også sonderes etter den/de første løsningene som programmet kan investere i. Både for å ha rask opptart, men også som eksempel på gjennomførbarhet til programmet.

Mål

 • Intensjonsavtaler med private aktører
 • Lande innhold i samarbeid mellom partnere

Etablering

Når nok intensjonsavtaler er signert til at finansieringen er på plass og form på programmet er landet i samarbeid med partnere må programmet formelt etableres.

Mål

 • Formell samarbeidsavtale mellom aktører og programmet
 • Oppstart av program

Etter oppstart

Drifter av programmet er ansvarlig for innhenting av løsninger og iverksettelse av investering og drift av prosjekt rundt løsninger.
I sammenheng med en due dilligence-prosess setter drifter målsetninger for effekt samen med løsning. Operasjonelt team vil jobbe tett med løsning på bakgrunn av disse målsetningene.
Drifter rapporterer jevnlig til partnere i programmet.

Identifisering av og krav til løsninger

Basert på rammer fra Case Foundation.

Motivasjon

 • Skal ha fokus på sosial effekt og økonomisk levedyktighet
 • Skal ha sterkt ønske om positiv påvirkning på samfunnet
 • Skal ønske og ha behov for investering og tilførsel av kompetanse/ressurser

Forpliktelse

 • Skal vise klar intensjon om spesifikk sosial effekt og økonomisk levedyktighet
 • Må akseptere jevnlig måling av sosial effekt
 • Må akseptere jevnlig offentliggjøring av sosial effekt

Kvalitetssikring

 • Måling gjort mot omfattende kriterier
 • Måling gjort av ekstern part
 • Krav om minimum sosial effekt og økonomisk bærekraft

Investeringsprosess

Identifisering

 • Identifisering av nye løsninger i samarbeid med utvelgelsesråd
 • Del av programmets normale drift

Varsel 1

 • Partnere får prospekt og må gi aktivt nei for å ikke bli med
  • Dette for å sikre at partnere ikke må investere i løsninger som er utenfor deres fokusområde. Disse tilfellene minimeres ved god forprosjekt, men bør være et alternativ for å gi fleksibilitet i partnerskapet.
 • Partnere som blir med videre samfinansierer kostnad for due diligence

Due diligence & prosjektplan

 • Semja utarbeider fullstendig investeringspakke inkludert due diligence og setter opp kriterier for effektmål og styring.

Varsel 2

 • Investorer får investeringspakke og må gi aktivt nei for å ikke bli med
 • Styringsgruppe for prosjektet opprettes

Prosjektperiode

 • Drifter har ansvar for opprettelse og oppfølging av operativt team og målstyring gjennom prosjektperioden
 • Drifter sikrer måloppnåelse ved årlig effektmåling med kriterier for videreføring

Avslutning

 • Drifter sikrer sluttrapport og effektmåling via ekstern part
 • Evt. økonomisk avkastning går inn i programmets resterende investeringer
Last modified 2yr ago