SoCentral
Search…
Modell
Semjas modell henter inspirasjon fra venture-bransjen, men der disse fokuserer på finansiell avkastning skal Semja fokusere på samfunnsmessig avkastning.
Semjas modell er frittstående og kan benyttes på flere områder og plasseringer samtidig.
Semjas modell benyttes på individuelle program som skal takle spesifikke fokusområder gjennom en definert tidsperiode. Dette fordi effekt kan maksimeres ved å fokusere på samarbeid mellom flere aktører på enkeltområder over lengre tid fremfor å spre fokus over en rekke områder og enkeltinitiativ.

Aktører

Hovedaktørene i Semja er:
 • Drifter av den lokale Semja-modellen
 • Offentlig aktør (f.eks. kommune)
 • Private aktører (f.eks. lokale familiebedrifter, stiftelser etc)
 • Løsninger som får investeringer fra Semja

Drifter

Et Semja-program trenger en drifter - en enhet (bedrift, organisasjon etc) som kan fungere som samarbeidspartner for både offentlige og private aktører. Denne aktøren tar initiativ til bruk av Semja ovenfor mulige partnere og er ansvarlig for kapitalinnhenting, utvikling, effektmåling og daglig drift gjennom programperioden.
Drifteren må ha legitimitet og tillit som en nøytral 3. part for å kunne fungere som et bindeledd mellom privat og offentlig finansiering.
Drifteren bør ha inngående kjennskap til metodikk for effektstyring av prosjekter da en av Semjas hovedstyrker er oppfølging av effektstyring på en større nivå enn det offentlige og private aktører normalt har mulighet til å gjennomføre.

Offentlig aktør

Semja har som forutsetning at en offentlig aktør er en hovedpartner. En Semja-modell må forankres i et eller flere konkrete behov som den offentlige aktøren har og som de allerede bruker midler på - enten via tilskudd eller budsjett. Den offentlige partneren må ønske å plassere en Semja-modell som et tiltak for å styrke sitt eksisterende arbeid.

Eksempel på involvering i Semja fra offentlig partner

 1. 1.
  Offentlig partner går inn med midler i programperioden via vridning av eksisterende tilskuddsordninger
 2. 2.
  Utvalgte personer i eksisterende stab som jobber med disse tilskuddsordningene deltar som del av utvelgelsesrådet og bidrar med sin systemkunnskap.
 3. 3.
  Semja går inn i løsninger godkjent av utvelgelsesrådet med finansiell- og prosjektutviklingsstøtte. Offentlig partner bidrar med faglig og systemmessig kunnskap.
 4. 4.
  Semja følger opp løsningene, måler oppnådd samfunnseffekt og rapporterer jevnlig til offentlig partner basert på avtalte rutiner
 5. 5.
  Semja leverer sluttrapport til offentlig partner i henhold til avtalte rutiner.

Semja-modellen bidrar til at offentlige partnere får en samarbeidspartner som

 • Innhenter og analyserer mulige løsninger og potensiale for samfunnseffekt før utvelgelse
 • Øker økonomiske rammer for tilskudd
 • Følger opp løsninger og oppnådd samfunnseffekt gjennom hele prosjektperioden
 • Sikrer god rapportering av oppnådde resultater underveis og ved avslutning
Uten forankring hos offentlig aktør vil Semja-modellen ikke fungere. I slike tilfeller er det bedre å vurdere eksisterende modeller for private fond basert på sosial effekt.

Private aktører

Ved forankring (helst via intensjonsavtale) hos en offentlig aktør vil Semja søke videre finansiering fra private aktører. Det er viktig at den offentlige aktører er villig til å utvikle innhold i Semja sammen med de private aktørene før etablering og oppstart.
Private aktører kan være alt fra stiftelser til bedrifter og familieformuer. Majoriteten av disse har eller ønsker å ha filantropiske programmer, men et fåtall har ressurser til å drifte dette profesjonelt for å sikre effekt av sine gaver.

Løsninger

Virksomheter som har en løsning på utfordringen programmet fokuserer på og som har potensiale til å skape permanent endring. Kan være ideelle organisasjoner, private bedrifter, enheter i det offentlige eller andre aktører.
Semja fokuserer på løsningens potensiale, ikke hvor den kommer fra.

Utvelgelsesråd

Uavhengig gruppe bestående av personer fra partnere, eksperter og medlemmer av Semjas målgrupper. Tar investeringsbeslutninger.

Controller

Uavhengig revisjon av prosjektenes samfunnseffekt og programmets samfunnseffekt som helhet.

Operasjonelt team

Innleid team av personer med kompetanse skreddersydd for behovene til den spesifikke løsningen.

Andre

Semja-modellen tar også høyde for juridisk partner for gjennomføring av due dilligence på aktuelle løsninger for beslutning i utvelgelsesrådet. Due dilligence må gjennomføres både på normale, finansielle, vilkår, men også på løsningens effektmål.

Finansiering

Ved oppstart av Semja har offentlig og private aktører sammen blitt enige om et partnerskap og en finansiell pott som skal drifte Semja og de løsningene som Semja skal bistå gjennom programperioden.
Drifter av programmet kan gjennom programperioden løse ut midler fra partnere innenfor avtalt pott etter beslutning i utvelgelsesrådet.
Semja vil trekke seg ut av løsninger som ikke oppnår gitte målkrav.
Ved en Semja på 100MNOK over 5 år er administrative kostnader estimert til 10% av totalsum.
Finansieringen må kunne dekke følgende elementer som minimum:
 • Administrasjon og drift av program (drifter)
 • Investering i løsninger
  • Due dilligence
  • Kapital
  • Operasjonelt team
  • Revisjon av effektmål

Kapital til løsninger

Programmet må avklare hvilke metoder for innsprøytning av kapital som er ønskelig å bruke. Dette kan være alt fra tradisjonelle tilskudd til forskjellige typer lån og eierandel. Det viktige er at dette skreddersys til løsningen.
Semja er i utgangspunktet et filantropisk fond som ikke tar ut avkastning.

Utvelgelse

Programmet bestemmer ved opprettelse om innhenting av løsninger skal gjøres via søknad, aktivt søk fra drifter eller annen metodikk.

Suksesskriterier

Semja opererer med flere kriterier for suksess og avklarer disse med de individuelle løsningene i forkant av investering. Målsetning er at løsningen etter programperioden er videreført uten bistand fra Semja.
Noen mulige suksesstyper er:

Repliserbar og selvstendig modell

Løsningen er gjort modulær og selvstendig. Dette betyr at den kan kopieres av andre aktører på andre steder uten at original løsning er involvert. Suksess vil da være at denne kopieringen er gjort eller iverksatt.
Eksempel er kopiering av et internt prosjekt i én bydel til en rekke andre bydeler.

Absorbert av offentlig tjeneste

Løsningen har vist seg som såpass effektfull og tilknyttet offentlig tjenesteområde at den offentlige aktører absorberer løsningen inn i sitte eksisterende tilbud.
Dette vil være den offentlige versjonen av en M&A.

Egen bærekraft

Tradisjonell suksess ved at løsningen gjøres økonomisk bærekraftig uten særlig støtte. Bør kombineres med en form for skalering.
Last modified 2yr ago