SoCentral
Search…
Case
Dette er et fiktivt case utviklet for Semja

Program X

Program X skal styrke utvikling hos ungdom med negativ atferd og risiko for frafall fra skole og arbeid. Målet er tilbakeføring til skole og/eller sysselsetting.
Målgruppe er unge i alderen 14-25 år som helt eller delvis har falt utenfor skole og arbeid, og programmet har vært lokalisert i bydel Y

Status

Program X startet i 2011 og har vært et 5 årig program. Programmet har mottatt statlig støtte ut programperioden. Etter endt programperiode forsvinner statlig støtte og bydelen har ikke mulighet til å gå inn med utvidet finansieringen. Programmet har potensiale til å bli bærekraftig på sikt.
Programmet har hatt gode resultater på ungdommene som har deltatt, men mangler finansiering for å videreføre og skalere. De har ikke målt sosiale resultater utover å telle antall personer som har vært gjennom programmet og evaluere de umiddelbare positive endringene som programmet har gitt deltakerne.

Aktiviteter

 • Oppfølging av deltakere via individuelt tilpasset program og gruppesamlinger
 • Koordinering mellom deltakere, skole og bydelens tjenester
 • Samarbeid med arbeidsgivere

Resultater

 • Etablert en solid samarbeidsmodell som gjør det lett for målgruppen å komme tilbake til skole eller komme seg i arbeid etter endt program.
 • Etablert et program for oppfølging av målgruppen etter endt program.
 • Totalt 150 personer har vært innom programmet gjennom i perioden 2011-2016. 75 (50%) av disse var tilbake på skole eller i jobb når programmet var avsluttet.

Finansiering (pr år)

Programmet har vært gjennomført med 2,5 årsverk á kr. 550 000,- pr år gjennom programperioden:
 • 1 årsverk er en prosjektstilling i bydel Y finansiert av bydelen.
 • 1,5 årsverk er ansatt i Program X og finansiert av statlig tilskudd.
 • Aktivitetsmidler er finansiert av statlige tilskudd.
Kostnader (pr. år)
Sum
Finansiering
Sum
Personale
1 375 000
Bydel
550 000
Aktiviteter
125 000
Tilskudd
950 000
Totalt
1 500 000
Totalt
1 500 000

Semja

Semja vil som investor i dette programmet gjennom 5 nye år gjøre følgende:
 • Bidra til at programmet etablerer og dokumenter metode, rutiner og drift + forretningsplan og programutvikling, både for å effektivisere driften og muliggjøre spredning til andre bydeler
 • Aktivt bidra til å skalere programmet til flere bydeler
 • Bistå med strategi for økonomisk bærekraft, inkludert identifisere potensielle finansieringskilder og inntjeningsmuligheter
 • Sette opp og gjennomføre måling av sosiale resultater gjennom og etter programperioden
Semja stiller krav til at programmet er økonomisk bærekraftig etter Semjas utgang.

Resultater med Semja

Semja har følgende målsetning for sin involvering:
 • Skalere programmet til totalt 4 bydeler.
 • Øke suksessraten for antall deltakere som kommer tilbake til skole eller jobb fra 50% til 65%
 • Programmet har dekket 50% av sitt finansieringsbehov gjennom egne inntektskilder.
 • Programmer har sikret videre langsiktig finansiering av resterende 50%
 • Programmet kan kopieres til andre steder utenfor Oslo
 • Redusere enhetskostnader via skalering og operasjonell bistand

Tidslinje

År
Bydeler
Deltakere
Suksess
1
1
30
15
2
2
60
39
3
3
90
58
4
4
120
78
5
4
120
78
Totalt
420
268

Finansiering

Semja vil bidra med 2MNOK pr år gjennom 5 år. Ressursene vil benyttes til å:
 • Bygge en mer robust organisasjon (øke antall årsverk)
 • Gi operativ støtte fra Semja
  • Prosjektleder og innleid spesialkompetanse for ulike faser av program- og forretningsutvikling
  • Relevant kompetanse og nettverk fra private og offentlige partnere i Semja
  • Styring etter og måling av sosiale resultater.
 • Øke omfang av aktiviteter i programmet
Semja vil jobbe for at programmet skaleres til flere bydeler ved at nye bydeler selv stiller med 1 årsverk hver for å koordinere mellom programmet og lokale aktører.

Kostnader

År
Bydeler
Personale
Operativt team
Aktiviteter
1
1
1 375 000
1 050 000
125 000
2
2
2 475 000
375 000
250 000
3
3
3 025 000
375 000
250 000
4
4
3 575 000
325 000
300 000
5
4
3 575 000
325 000
300 000
Totalt
14 025 000
2 450 000
1 225 000

Finansiering

År
Bydeler
Fra bydel
Fra Semja
1
1
550 000
2 000 000
2
2
1 100 000
2 000 000
3
3
1 650 000
2 000 000
4
4
2 200 000
2 000 000
5
4
2 200 000
2 000 000
Totalt
7 700 000
10 000 000

Sosiale resultater

 • 180% økning i antall deltakere (150 vs. 420)
 • 257% økning i antall personer med suksess (75 vs. 268)
 • 300% økning i antall involverte bydeler (1 vs 4)

Økonomiske resultater

 • 16% reduksjon i enhetskostnad pr. deltaker (42.000 vs. 50.000)
 • 34% reduksjon i enhetskostnad pr. suksess (66.000 vs. 100.000)
Nettogevinst ved fullføring av videregående studier ble i 2012 regnet ut til kr. 900.000,-. Gitt 50/50 fordeling av deltakere med mål om fullført skole/komme i jobb og en antakelse at 50% av disse ville ha fullført uavhengig av programmet vil ekstragevinsten ved Semja spare samfunnet for 42,5MNOK på 5 år bare på den halvparten med mål om skolegang.

Utgang

 • Programmet klarer seg uten operativ deltakelse fra Semja
 • Programmet er sikret langsiktig finansiering for videre drift og skalering
Last modified 2yr ago